Det nytter å klage, så la oss fortsette med det!

EØS-nytt, Stortinget april 20156:

Kosttilskudd: Norge somler med å endre regler

ESA har mottatt tre klager på de norske reglene. Klagene skyldes blant annet at personer som importerer kosttilskudd som inneholder vitaminer som overstiger de norske grenseverdiene får varene beslaglagt i tollen. Dette skyldes at kosttilskuddene, ifølge norske regler, blir definert som legemidler.

ESAs åpningsbrev, som ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet 6. april, er første steg i en formell traktatbruddprosedyre. ESA mener de norske reglene er i strid med både EUs kosttilskuddsdirektiv fra 2002 og med EØS-avtalens artikkel 11 om kvantitative importrestriksjoner.

Direktivet gir regler for maksimum- og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og krever blant annet at en maksimumsgrense skal fastsettes ut fra vitenskapelige risikovurderinger. Det skal tas hensyn til befolkningens inntak av vitaminer og mineraler fra kostholdet. De norske grensene har stort sett vært de samme siden 1986. Norge utsatte gjennomføringen av direktivet ved å vise til at Europakommisjonen arbeidet med å få på plass felles harmoniserte grenser på EU-nivå. Dette arbeidet stoppet opp i 2010. Samtidig kom en EU-dom (Solgar-saken, C-446/08), som pålegger landene å gjennomføre nasjonale regler i tråd med direktivet. ESA viser til at Norge har hatt seks år på å endre regelverket. Til nå har de norske reglene blitt endret for to mineraler (bor og silikon), samt vitamin D.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt opp til et tidsløp hvor man i begynnelsen av hvert år fram til 2019 skal fastsette eventuelle endringer i maksimumsgrensene. Det er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som skal foreta risikovurderingene. Eventuelle endringer skal på høring i Norge og i EØS. ESA mener dette bør skje raskere. Samtidig viser ESA til at det ifølge EU-dommen ikke skal settes maksimumsgrenser for blant annet vitaminene B1, B2 og B12.

I et svar til Stortinget i oktober 2015 skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie: «For høyt inntak av vitaminer og mineraler kan være helseskadelig». Også i Mattilsynets årsrapport for 2015 vises det til at flere forbrukere har fått ulike helseskader ved bruk av kosttilskudd. Det er en felles bekymring i nordiske land for at omsetning av kosttilskudd i økende grad skjer via internett. ESA viser imidlertid at norske myndigheter i sine svar til ESA ikke har argumentert for at importrestriksjoner (maksimumsgrense) er nødvendig på grunn av helse og liv. Det samme gjelder minimumsgrenser, hvor norske myndigheter ikke har argumentert for at det kan begrunnes ut fra forbrukerbeskyttelse.

 

Vitaminaksjonen er opprettet av Foreningen for Ernæringsmedisin.

"Foreningen for Ernæringsmedisin vil øke kunnskapsnivået om ernæringsmedisin blant leger, beslutningstakere og befolkningen generelt ved å distribuere relevant forskning og informasjon. Foreningen jobber for at ernæringsmedisin skal få større fokus i medisinsk behandling, og at vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer skal være fritt tilgjengelig for befolkningen i doser og former som har terapeutisk effekt."

Kopirett © 2015 Vitaminaksjonen. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Tunanor.com